Friedrich Engels

Alman filozof (1820–1895)
(Engels sayfasından yönlendirildi)
Friedrich Engels
Doğum tarihi 28 Kasım 1820
Doğum yeri Barmen (şehir)
Ölüm tarihi 5 Ağustos 1895
Ölüm yeri Londra
Vikipedi maddesi
Vikiveri öğesi
Dinin kökleri, insanlığın vahşi devrimindeki dar ve bilgisiz anlayışlardadır.

Friedrich Engels (19 Mart 1816 - ö. 5 Ağustos 1895), 19. yüzyıl Alman politik filozof.

Sözleri

değiştir
 • İhtiyaç, icadın anasıdır.
 • Önce siz ateş edin mösyö burjuvazi.  
 • İnsanIar yaşadıkIarı gibi düşünürIer.
 • Felsefe; mantık ve diyalektikten oluşur.
 • Hiçbir zaman ilk kurşun bizden çıkmadı.
 • Para her kapıyı açar ancak kiIitIeyemez.
 • Bir gram eylem, bir tonluk kuramdan daha değerlidir...  
 • Aile içinde erkek burjuvadır kadın proletarya rolünü oynar.
 • Komünizm, proletaryanın özgürleşme koşullarının öğretisidir.  
 • Ne akıl meşalesiydi ki bu sönen, Ne yürekti, o artık çarpmayan.
 • Eğer yenilmişsek, yapmamız gereken tek şey, baştan başlamaktır.
 • El yalnızca emeğin organı olmayıp, aynı zamanda emeğin ürünüdür.
 • Diyalektik felsefe karşısında hiçbir şey sonal, mutlak, kutsal değildir.
 • Dinin kökleri, insanlığın vahşi devrimindeki dar ve bilgisiz anlayışlardadır.
 • Kadını bir köpek gibi eğlenme amaçlı görenler ise Burjuvalardan başkası değildir.
 • Modern karı-koca ailesi, açık yada gizli, kadının evcil köleliği üzerine kurulmuştur.
 • Materyalist bir doğa anlayışı, matematik ve doğabilim ile içli-dışlı olunmasını gerektirir.
 • Bazen; susarak ettiğimiz laflar, Konuşarak harcadığımız sözlerden daha çok şey anlatır.
 • Egemen sınıfın düşünceleri, her çağda, egemen düşünceler olarak varlığını korumuştur.
 • Bütün yaşamını gerçeğe ve doğruluğun coşkusuna adamış bir insan varsa, bu, Diderot'dur.
 • Köle ancak bir kez satılır, proleter ise kendisini günbegün, saat be saat satmak zorunda'dır.
 • Doğa bilginleri hangi tutumu benimserlerse benimsesinler, felsefenin egemenliği altındadırlar.
 • Cinsel aşk, sevilen kimsenin de sevmesini gerektirir; bu bakımdan, cinsel aşkta kadın erkeğe eşittir.
 • Savaş, artık sadece soygun amacıyla yapılmaya başlandı ve sürekli bir sanayi kolu durumuna geldi.
 • Ne mutIu o yoksuIIara ki diğer dünya onIara veriImiştir. Er ya da geç bu dünya da onIara veriIecektir.
 • Doğa, burada hiçbir şey eskiden olduğu gibi ve eskiden olduğu yerde kalmaz; her şey hareket eder, değişir...!
 • Yarısını yedikten sonra eIimizde bütün bir eIma kaImayacağı gibi, çeIişik tarafIardan biri oImadan diğeri de oImaz.
 • Nasıl ki gönüllü, üretken etkinlik insanoğlunun tattığı en üstün haz ise, zorunlu çalışma da en haşin ve aşağılayıcı bir cezadır.  
 • Tek keIimeyIe bizi , sizin müIkiyetinizi yok etme niyetimizden doIayı kınıyorsunuz. KesinIikIe öyIe ; niyetimiz tam oIarak budur.
 • Materyalist doğa görüşü, doğanın olduğu gibi, yabancı bir şey katmadan, yalın biçimde kavranmasından başka bir şey değildir.  
 • Kömür ocağı, birçok dehşet verici felaketin sahnesidir ve o felaketler de doğrudan doğruya burjuvazinin bencilliğinden ileri gelir.
 • Dünyayı özel mülkiyet yönettiği sürece, Proleteryaya, aç kalmaktan, yaşamını sürdürmek için savaşmaktan başka bir yol kalmıyor.
 • İnsanın kendi iradesine karşın, her gün, sabahtan gece vaktine kadar, belli bir şey yapmakla sınırlandırılmasından daha dehşet verici bir şey yoktur.
 • Modern devIet, biçimi ne oIursa oIsun, özü itibariyIe, kapitaIist bir makine’dir, kapitaIistIerin devIeti’dir, topIam uIusaI sermaye’nin ideaI kişiIeşmesi’dir.  
 • Ev yönetimi, kamusal karakterini yitirdi. Bu iş artık toplumu ilgilendirmiyor; bir özel hizmet haline geldi; toplumsal üretime katılmaktan uzaklaştırılan kadın, bir baş-hizmetçi oldu.
 • Ben vaktimi kadınlarla geçirip cinsel arzularımı tatmin edeceğime ezilen işçi sınıfını bulunduğu bataklıktan çıkarmayı yeğlerim. Üstelik kadın cinsel eğlence aracı değildir. Asla böyle aşağılık bir tabakada bulunamaz.
 • İlk iş bölümü, erkekle kadın arasında, döl verme bakımından yapılan işbölümüdür..Tarihte kendini gösteren ilk sınıf çatışması, erkekle kadın arasındaki çelişmenin karı-koca evliliği içindeki gelişmesiyle; ve ilk sınıf baskısı da, dişi cinsin erkek cinsi tarafından baskı altına alınmasıyla aynı zamana rastlar.
 • Bütün yaşamını gerçeğe ve doğruluğun coşkusuna adamış bir insan varsa, bu, Diderot'dur.
(Diderot: Interpreter of Nature)
 • Modern sosyalizm içeriği bakımından her şeyden önce bir yandan modern toplumda varlıklılar ile varlıksızlar, ücretliler ile burjuvalar arasında egemen olan sınıf karşıtlıklarının, öte yandan da üretimde egemen olan anarşinin bilincine varmanın ürünüdür. Ama teorik biçimi bakımından, başlangıçta On Sekizinci yüzyıl Fransa'sındaki büyük filozoflar tarafından konulan prensiplerin daha gelişmiş ve görünürde daha mantıklı bir uzantısı olarak ortaya çıkar. Her yeni teori gibi, kökleri ekonomik olguların derinliklerine dalsa da, kendini ilk önce elinde mevcut olan entelektüel malzemelere bağlanmak zorunda kalmıştır.[1]
 • Ne mutlu o yoksullara ki diğer dünya onlara verilmiştir. Er ya da geç bu dünya da onlara verilecektir.
 • Para her kapıyı açar lakin kilitleyemez.
 • Yarısını yedikten sonra elimizde bütün bir elma kalmayacağı gibi,çelişik taraflardan biri olmadan diğeri de olmaz.
 • Önce siz ateş edin Mösyö Burjuvazi.
 • Köle ancak bir kez satılır, proleter ise kendisini günbegün, saatbesaat satmak zorundadır.
 • Modern devlet, biçimi ne olursa olsun, özü itibariyle, kapitalist bir makinedir, kapitalistlerin devletidir, toplam ulusal sermayenin ideal kişileşmesidir. Üretici güçleri ne kadar çok kendi mülkiyetine geçirirse, o kadar çok gerçek kolektif kapitalist durumuna gelir, yurttaşları o kadar çok sömürür. İşçiler ücretli işçi, proleter olarak kalırlar. Kapitalist ilişki ortadan kaldırılmaz. Bilakis doruğuna tırmandırılır.
 • Proletaryanın devlete gereksinmesi olduğu sürece, o, bunu, özgürlük için değil, hasımlarını alt etmek için kullanacaktır. Ve özgürlükten söz edilmesi mümkün olduğu gün, devlet, devlet olarak kalkmış olacaktır.[2]
 • İnsanlar yaşadıkları gibi düşünürler.
 • Tek kelimeyle bizi, sizin mülkiyetinizi yok etme niyetimizden dolayı kınıyorsunuz. kesinlikle öyle; niyetimiz tam olarak budur.
(Karl Marx'la birlikte yazdığı Komünist Manifesto'da geçen bir söz. Dolayısıyla Marx'a da atfedilir.)
 • Marx'ın sayesindedir ki sosyalizm, şimdi bütün ayrıntıları üzerinde uzun uzun çalışılması gereken bir bilim durumuna geldi.[3]

Kaynakça

değiştir
 1. Friedrich Engels, Herr Eugen Dühring’in Bilimdeki Devrimi, çev. Emile Burns
 2. BEBEL, Aus meinem Leben, IV. kısım, s. 318
 3. Friedrich Engels, Ütopik Sosyalizm ve Bilimsel Sosyalizm, Sol Yayınları 2008, çeviri: Sol Yayınları Yayın Kurulu.

Konuyla ilgili diğer Wikimedia sayfaları:

Commons'da Friedrich Engels ile ilgili çoklu ortam dosyaları bulunmaktadır.

Vikikaynak'ta Friedrich Engels ile ilgili belge kayıtları bulunmaktadır.

Vikipedi'de Friedrich Engels ile ilgili ansiklopedik bilgi bulunmaktadır.