Esrar Dede

Türk Dîvân edebiyatı şairi (1749 - 1797)

Esrâr Dede, (1748-1797) ünlü Türk Dîvân edebiyatı şairi.

Wikipedia-logo-v2.svg
Esrar Dede ile ilgili daha fazla bilgiye Vikipedi'den ulaşabilirsiniz.

  • Sad cân-ı pâk riştelerinde tapîdedir / Kâkül müdür bu dâmgeh-i kadd-i siyyân mıdır.
Yüzlerce temiz can tellerinde bağlıdır. Kakül müdür bu, yoksa bir birine denk iki tuzak mıdır?
  • Geh Züleyhâ derim gehî Yûsuf / Cümlesinden merâm cânândır.
Gâh Züleyha, gâh Yusuf derim. Hepsinden de maksat sevgilidir.
  • Hep kevn ü mekân âşık yâ Rab bu ne hâletdir / Ayyûka çıkar feryâd gûyâ ki kıyâmetdir.
Bütün kainat aşık, ya Rab bu ne haldir? Feryatlar ayyuka çıkıyor, sanki kıyamettir.