Mustafa Kemal Atatürk/Parti

< Mustafa Kemal Atatürk sayfasına geri dön


Alfabetik sıraya göre dizilmiştir.

 • Ben şimdi bir babayım. Siz ikiniz de benim evladımsınız. İkiniz arasında benim nazarımda hiçbir fark yoktur. Benim istediğim sadece memleket işlerinin Büyük Millet Meclisi’nde açıkça münakaşa edilmesidir. Büyük Millet Meclisi’nde Türk milletinin gözü önünde açıkça konuşulamayacak hiçbir iş yoktur.[1]
 • (Serbest Fırka hakkında Vakit gazetesinden Asım Bey'e, Fethi Bey ve İsmet Paşa'nın da beraber bulunduğu masada dedikleri.)
 • "Fırkadan maksat, millet evlâdından bir kısmına, ahâlî sınıflarından bazılarına, diğer evlat ve sınıflarından bazılarına, diğer evlat ve sınıfların zararına menfaat temin etmek değildir. Belyi bonlardan ayrı ve hâriç olmayıp halk nâmı altında bulunan umum milleti müşterek ve müttehit bir sûrette müşterek ve umûmî, hakîkî refâha isal için faaliyete girmektir."[2]
 • "Hakimiyet-i milliye esâsı üzerinde tedvîr olunan, medenî devletlerde kabul edilmiş ve fiilen cârî bulunan esas, milletin âmâl-i umûmiyesini âzamî temsil eden ve bu âmâlin taallûk ettiği menâfi ve îcâbâtı, en yüksek kudretle ve salâhiyetle yapabilecek zümre-i siyâsîyenin, umûr-u devletin idaresini deruhte etmesi ve bunun en yüksek liderinin duş-ı mesûliyetine tevdî etmesi prensibinden ibârettir."[3]
 • "Muhterem efendiler, pek güzel bilirsiniz ki; sultanlarla, halîfelerle idare olunmuş ve olunan memleketlerde vatan için, millet için en büyük tehlike, sultanların ve halîfelerin düşmalar tarafından satın alınmalarıdır. Bu, ekseriya sühûletle kâbil-i temîn olmuştur. Meclislerle idâre olunan memleketlerde de en mühlik cihet, bazı mebusların ecnebî meclislerine kadar dâhil olmak yolunu bulabilen vatansızlara tesâdüf etmenin müsteb'at olmayacağına, tarihin bu bâbtaki misalleriyle hükmetmek zarûrîdir. Bunun için millet, vekillerini intihap ederken çok dikkatli ve kıskanç olmalıdır. Milletim hatâdan sıyâneti için yegâne sâlim çare, efkâr ve ef'âliyle milletin itimâdına mazhar olmuş siyasî bir fırkanın intihapta millete delâlet etmesidir. Alelumum efrâd-ı milletin namzetliklerini ortaya atan her şahıs hakkında medâr-ı hüküm olacak mesuk mâlûmat ve musip reye mâlik bulunacağını kabul etmek nazarî olarak farz olunsa bile, bunun muhz-ı hakîkat olmadığı, tecrübelerin tecrübeleriyle gayri kâbil-i inkâr bir bedâhat olmuştur."[4]
 • "Siyasî hayatımızda karşılıklı faaliyetin feyizli inkişafları, ancak vatandaşlar arasında düşmanlık husûlüne mahal verilmemesiyle temin olunabilir. Bunun çareleri, fırkaların içine girebilecek gayrisamimi ve gizli maksatlı unsurların, kanun fevkinde netice isteyen emel sahiplerinin bütün milletçe menfur görülmesi ve bir de Cumhuriyet esası üzerinde çalışan fırkalarca bu gibilerin faaliyetlerine daima uzak kalınmasıdır."[5]
 • "Takip edilen gayeler hiçbir zaman şahsî olmamalıdırlar. Geçmiş sistemlere takılanlar ve an'anelerden sıyrılmayanlar hiçbir zaman modern bir devlet bina edemezler."[6]

Kaynakça

değiştir
 1. Yönetsel Alanda Değişimler ve Devrim Hareketlerine Karşı Gerici Tepkiler
 2. KARAL (Ord. Prof.), Enver Ziya (1927-10-20). Fatih ÖZDEMİR (Ed.). Atatürk'ten Düşünceler (kitap). Ankara: ODTÜ Yayıncılık. s. 190. ISBN 975-7064-12-2. 1923-01, Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri (II), Âfet İnan 
 3. KARAL (Ord. Prof.), Enver Ziya (1927-10-20). Fatih ÖZDEMİR (Ed.). Atatürk'ten Düşünceler (kitap). Ankara: ODTÜ Yayıncılık. s. 190. ISBN 975-7064-12-2. 1927-10, Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri - Nutuk 
 4. KARAL (Ord. Prof.), Enver Ziya (1927-10-20). Fatih ÖZDEMİR (Ed.). Atatürk'ten Düşünceler (kitap). Ankara: ODTÜ Yayıncılık. s. 191. ISBN 975-7064-12-2. 1927-10, Nutuk 
 5. KARAL (Ord. Prof.), Enver Ziya (1927-10-20). Fatih ÖZDEMİR (Ed.). Atatürk'ten Düşünceler (kitap). Ankara: ODTÜ Yayıncılık. s. 191. ISBN 975-7064-12-2. 1930-11, Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri (II), Âfet İnan 
 6. KARAL (Ord. Prof.), Enver Ziya (1927-10-20). Fatih ÖZDEMİR (Ed.). Atatürk'ten Düşünceler (kitap). Ankara: ODTÜ Yayıncılık. s. 191. ISBN 975-7064-12-2. 1938-11-26, Ulus Gazetesi 
< Mustafa Kemal Atatürk sayfasına geri dön